บริการของสำนักงาน

ให้บริการปรึกษากฎหมาย
ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและ ข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทำความเห็นกฎหมาย พร้อมเสนอแนะ ตรวจร่างสัญญาและแก้ไข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะร่างสัญญาต่างๆ จัดส่งข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงงาน ร้าน ต่างๆ และบุคคลทั่วไป

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว คดีที่ดิน คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนในชั้นศาลและนอกชั้นศาล

คดีแพ่ง
กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ซื้อขาย ผิดสัญญา อุบัติเหตุ ละเมิด เรียกร้องค่าเสียหาย จำนอง คดีที่ดิน สินเชื่อ คดีบัตรเครดิต เดบิต บัตรต่างๆ เป็นต้น

คดีอาญา
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ทำร้ายร่างกาย คดียาเสพติด คดีบุกรุก รับของโจร คดีเช็ค เป็นต้น

คดีแรงงาน
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และกฎข้อบังคับอื่นๆตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด ให้คำปรึกษาในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงาน เรียกค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าจ้าง ถูกเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรม

คดีครอบครัวและมรดก
กฎหมายสมรส หย่า ค่าเลี้ยงดู บุตรบุญธรรม พินัยกรรมต่างๆ การตั้งผู้จัดการมรดก และผู้ปกครองผู้เยาว์ การขออุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นตัวแทนดำเนินการเรื่องมรดก

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney

งานบริการด้านสัญญาต่างๆ

  1. สัญญาขาย
  2. สัญญาเช่า
  3. สัญญาจำนอง
  4. สัญญาโอนหุ้น
  5. สัญญาว่าจ้าง
  6. สัญญาการทำงาน
  7. สัญญาว่าจ้างแรงงาน
  8. สัญญานายหน้า
  9. ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสือสัญญาข้อตกลงต่างๆ