ทนายความประจำสำนักกฎหมายฐิติวัจน์

นายโสภณ เชี่ยวประสิทธิ์
เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 17683/2529
Tel: 085 816 1683

ให้คำปรึกษาอรรถคดี
รับว่าความ คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีแรงงาน, คดีปกครอง, คดีครอบครัว, คดีผู้บริโภค
นายไกรเทพ ทองนาค
เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 812/2529
Tel: 081 654 4299

ให้คำปรึกษาอรรถคดี
รับว่าความ คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีปกครอง, คดีครอบครัว, คดีผู้บริโภค

นายภราดร โรจนเดชานนท์
เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 1899/2542
Tel : 081 177 6869

ให้คำปรึกษาอรรถคดี - รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีแรงงาน, คดีปกครอง, คดีครอบครัว, คดีผู้บริโภค รับรองลายมือชื่อในเอกสารบริษัทจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด, เอกสารต่างประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน :
กรรมการสภาทนายความจังหวัดชลบุรี ( 3 สมัย )
อนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการทางการแพทย์ จังหวัดชลบุรี ตามมาตรา 41 ( 3 สมัย )
อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดชลบุรี ( 3 สมัย )
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

นายสุพัฒน์ สูตรมงคล
เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 645/2540
Tel:081 863 2987

ให้คำปรึกษาอรรถคดี - รับว่าความ
คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค

ประสบการณ์การทำงาน :
อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชลบุรี

นายสมศักดิ์ ทารินทร์
เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 1226/2538
Tel: 081 945 6064

ให้คำปรึกษาอรรถคดี - รับว่าความ
คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีครอบครัว, คดีผู้บริโภค

ประสบการณ์การทำงาน :
กรรมการสภาทนายความจังหวัดชลบุรี / กรรมการสภาทนายความภาค 2

นายฐิติภูมิ ทิพยไกรศร
เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 2383/2560
Tel: 084 516 1652

ให้คำปรึกษาอรรถคดี - รับว่าความ
คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีแรงงาน, คดีครอบครัว, คดีผู้บริโภค รับจดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท